PaperSculptures
Home
Text
HITO O TSUKAU WA
TSUKA WA RERU
Figurine
70cm x 13cm
1998