PaperSculptures
Home
Text
HITO NO MASANI SHINAN TO
SURU SONO GENYA YOSHI
Figurine
70cm x 13cm
1997