PaperSculptures
Home
Text
HITO O SOSHIRU
WA KAMO NO AJI
Figurine
70cm x 13cm
1998