PaperSculptures
Home
Text
HITO NO UWASA MO
SHICHIYU GO NICHI
Figurine
70cm x 13cm
1997